fbpx

ALGEMENE VOORWAARDEN EN REGLEMENT

Definities
In deze ‘algemene voorwaarden’, waaronder huisregels, inschrijf- en betalingsvoorwaarden, wordt verstaan onder:

 • VELUWE FIT: de organisatie VELUWE FIT, gevestigd te Nunspeet, Industrieweg 14.
 • VELUWE FIT Sportclub: het concept, de diverse activiteiten en de daarvoor gebruikte locaties
 • Docent: diegene die de ontvangst en de les verzorgt.
 • Deelnemer/ lid: natuurlijk persoon (m/v) welke deelneemt aan activiteiten bij VELUWE FIT en op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd. Met uitzondering van leden jonger dan 18 jaar.
 • Virtuagym: Software die Veluwe Fit gebruikt voor ledenadministratie, beschikbaar via het web en app (IOS en Android)

ARTIKEL 1: AANMELDING EN TOEGANG

 1. De aanmelding voor VELUWE FIT vindt plaats door een account aan te maken op Virtuagym en een strippenkaart en/of abonnement aan te schaffen.
 2. Het lidmaatschap en de betalingsverplichting vangen aan op het moment dat je een account hebt aangemaakt op Virtuagym en je deze voorwaarden hebt geaccepteerd.
 3. Klanten met een abonnement kunnen een aanvraag indienen om in een vaste groep geplaatst te worden. Met een strippenkaart is deze optie er niet. Dit is om te voorkomen dat een klant met een abonnement voor een les betaalt terwijl deze mogelijk niet kan deelnemen door te veel aanmeldingen. Let ook op art 2.10
 4. Wachtlijst: Als het maximum aantal deelnemers voor een les is bereikt kan de deelnemer op een wachtlijst geplaatst worden. Dit is wanneer er teveel aanmeldingen zijn ten opzichte van de beschikbaarheid in lesplaatsen. De deelnemer krijgt bericht van VELUWE FIT zodra zijn/ haar lidmaatschap kan aanvangen. De deelnemer kan overigens ook starten met een andere les. Vanaf het moment van fysieke deelname is ook uw incasso voor deze les van kracht.
 5. Het is niet mogelijk een lange tijd van te voren alvast aan te melden voor een les met een strippenkaart of abonnement, behalve bij vaste groep. Een vaste groep is alleen mogelijk met een abonnement.
 6. Jongeren beneden de leeftijd van 18 jaar kunnen ook bij VELUWE FIT  trainen. Aanmelding voor een lidmaatschap dient echter door een ouder/verzorger, en op kosten van een ouder/verzorger, te geschieden. (zie artikel 3)

ARTIKEL 2: LIDMAATSCHAP, TERMIJN  EN BETALING

 1. Een lidmaatschap bij VELUWE FIT geldt vanaf de ingangsdatum, met stilzwijgende verlenging van telkens eenzelfde periode. Een lidmaatschap kan op elk gewenst moment ingaan.
 2. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient vooruit te geschieden via automatische incasso of betaling ineens via de app van Virtuagym
 1. Bij een mislukte incasso van het aan VELUWE FIT verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo op de bank of het storneren om welke reden dan ook, of om ongeacht welke andere reden van te late betaling, wordt de incasso nogmaals aangeboden (zonder kosten voor de deelnemer). U wordt hiervan op de hoogte gebracht middels een email. Mislukt de overboeking, om welke reden dan ook, ten tweede male, dan wordt het lidmaatschap geblokkeerd. Een derde incasso brengt €10,- administratiekosten met zich mee.
 2. Een lidmaatschap blijft geblokkeerd indien, en voor zolang, niet aan de betalingsverplichting is voldaan. De deelnemer wordt bovendien de toegang tot activiteiten van VELUWE FIT en VELUWE FIT Sportclub geweigerd. VELUWE FIT is gerechtigd bij een betalingsachterstand de relatie met de deelnemer te beëindigen zonder dat de betalingsverplichting vervalt.
 3. Prijsstijgingen kunnen 1 maal per jaar worden doorgevoerd. Te denken valt aan; tariefaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (bijv. BTW percentage verhoging of verlaging) of locatie en accommodatiekosten. Deelnemers worden uiterlijk een maand voor het activeren van de abonnementsprijswijziging in kennis gesteld. Dit kan geschieden middels een e-mail, brief of digitale nieuwsbrief. Indien u niet akkoord gaat met de prijsstijging kunt u zo eventueel, met inachtneming van de reguliere opzegtermijn, uw abonnement opzeggen. Wanneer er niet wordt gereageerd, wordt de prijsstijging geaccepteerd en door VELUWE FIT doorgevoerd.
 4. Eenmaal aangekochte strippenkaarten worden niet gewijzigd. Veluwe Fit houdt het recht voor om nieuw type strippenkaarten en abonnementen aan te bieden met bijbehorende voorwaarden en tarieven.
 5. Er kan in geen geval aanspraak gemaakt worden op restitutie van het abonnementsgeld. In geval van blessures of langdurige ziekte kan uw abonnement worden ‘bevroren’. (zie artikel 8)
 6. Indien de deelnemer geen gebruik maakt van activiteiten waarvoor hij/zij is ingeschreven, vindt er geen restitutie van de contributie plaats.
 7. Wanneer VELUWE FIT geen lessen aanbiedt omwille van vakantie op het sluiten van de sportclub, kan u de gemiste lesmomenten inhalen in dezelfde maand. Dit enkel wanneer u hier afspraken over maakt met VELUWE FIT en lesplaatsen zijn toegezegd.
 8. Bij gemiste lessen is er geen sprake van een onbeperkt “spaarsysteem” of “les tegoed”. Met een abonnement vanaf 1 oktober 2019 kan er minimaal 5x per maand worden deelgenomen aan een groepsles
 9. Indien je verhinderd bent deel te nemen aan een les dien je dit minimaal 24 uur voordat de les aanvangt via de app van Virtuagym door te geven om je tegoed niet verloren te laten gaan voor die les
 10. Indien je voorkeur hebt aangegeven dat je een “vaste lesplaats” op de trainingsagenda een je een bepaalde training toch niet kan volgen, dan dien je bij voorkeur minimaal drie dagen voor de training je af te melden via de app van Virtuagym. Zo geef je anderen de kans om toch deel te nemen aan de les. Bij regelmatig afmelden kan je je vaste plek verliezen.

ARTIKEL 3: JEUGD- EN STUDENTENLIDMAATSCHAP

 1. Vanaf 16 jaar kunnen jongeren deelnemen aan de reguliere lessen. Overigens blijven ouders/verzorgers verantwoordelijk voor het lidmaatschapsgeld tot dat het jeugdlid 18 jaar is geworden.
 2. Voor de rest zijn alle andere artikelen ook van toepassing op studentleden.

ARTIKEL 4: BEËINDIGEN LIDMAATSCHAP

 1. Beëindiging van een lidmaatschap door de deelnemer, ongeacht de reden, geschiedt door in de app van Virtuagym een “verzoek lidmaatschap beëindigen” in te dienen. Enkel een mondelinge opzegging of een email volstaat niet. Er geldt een minimale opzegtermijn van een maand, per eind daarop volgende maand met in achtneming van de minimale contracttermijn.
 2. U ontvangt een bewijs van opzegging per email retour van VELUWE FIT.
 3. VELUWE FIT behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de lopende contractstermijn vervalt.

 

ARTIKEL 5: VELUWE FIT LIDMAATSCHAP

 1. Overdraagbaarheid: het lidmaatschap is niet overdraagbaar aan anderen, tenzij anders is overeengekomen met VELUWE FIT. Voorbeeld: zomeractie.
  Uw lidmaatschap kan enkel gewijzigd worden met ingang van de nieuwe incasso periode.

ARTIKEL 6: JAARROOSTER

 • Onze lestijden zijn variabel. VELUWE FIT behoudt zich het recht voor om de indeling van trainingstijden voor wat betreft plaats, tijd, programma’s  e.d. te wijzigen. Van wijzigingen wordt u tijdig op de hoogte gebracht via Whatsapp of de app van Virtuagym .
 • Bij overmacht wegens ziekte van een instructeur behoudt VELUWE FIT zich het recht voor om een training te annuleren of te vervangen met een andere les. U mag er van uitgaan dat wij er alles aan doen om een vervangende trainer te regelen. Indien dit toch niet lukt wordt de betaling opgeschort.
 • De training gaat altijd door tenzij er sprake is van gevaarlijke (weers)omstandigheden zoals onweer en gladheid of overheidsingrijpen. Als de weersverwachting op tijd gevaarlijk weer aangeeft wordt de training op tijd geannuleerd. Indien slecht weer onverwacht komt (binnen 24 uur) kan er mogelijk geen restitutie plaatsvinden van de gemiste les. Indien mogelijk kunt u een les dezelfde maand inhalen op basis van beschikbaarheid.
 • VELUWE FIT behoudt zich het recht voor om het rooster aan te passen gedurende de (school)vakantieperiodes.

 

VELUWE FIT is gesloten op/in onderstaande dagen/periodes. Er worden dan geen groepslessen aangeboden tenzij anders aangegeven

 • Paasweekend
 • Koningsdag: 27 april
 •  Mei-maand:
  • Nationale Herdenking: 4 mei (alleen ’s avonds gesloten na 19:30 uur)
  • Bevrijdingsdag 5 mei
  • Hemelvaartsdag
  • Eén week van de meivakantie
 • Pinksterweekend
 • Zomervakantie 3 weken. Deze weken worden minimaal twee maanden van te voren gecommuniceerd.
 • Herfstvakantie: aangepast rooster
 • Kerstvakantie: vanaf 24 december (Kerstavond) tot en met Nieuwjaarsdag 1 januari

 

ARTIKEL 7: RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

 1. Het beoefenen van sport- en bewegingsactiviteiten kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van het bewegingsprogramma of van cursusonderdelen en/of activiteiten, die deel uitmaken van VELUWE FIT, is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
 2. Zowel VELUWE FIT, de gastheer, als de beheerder van de lesaccommodatie/omgeving aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.
 3. De deelnemer zal zowel VELUWE FIT als de beheerder van de accommodatie vrijwaren voor uitspraken van derden ten deze.
 4. Zowel VELUWE FIT als de beheerder van de accommodatie aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.
 5. Indien VELUWE FIT om welke reden dan ook toch gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal de schadevergoeding niet hoger zijn dan het bedrag dat maximaal in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van VELUWE FIT wordt uitbetaald.
 6. Wanneer een lid van VELUWE FIT eigendommen of materialen van VELUWE FIT kapot maakt door grove nalatigheid of misbruik van materialen, kan het lid aansprakelijk worden gehouden voor de kosten die daar uit voortvloeien. Normaal gebruik van attributen valt hier buiten.

 

ARTIKEL 8: ZIEKTE, VERHUIZING, ZWANGERSCHAP, OVERLIJDEN OF BLESSURE LEED

 1. Ziekte: Als u voor een periode langer dan 6 weken wegens ziekte, een blessure (of zwangerschap) niet in staat bent deel te nemen aan VELUWE FIT activiteiten, kan uw lidmaatschap worden stopgezet. Dit met een maximale periode van 9 maanden. En enkel met bewijs van uw huisarts of fysiotherapeut.
 2. Maand abonnementen kunnen niet worden bevroren. Bij langdurige blessures schrijft u zichzelf uit conform de normale procedure. Wanneer u zichzelf na uw ziekte/ blessure (of zwangerschap) weer aanmeldt bent u weer van harte welkom! U betaalt geen inschrijfkosten bij blessures. Om andere reden bedraagt het herinschrijfgeld €20,-
 3. Jaarabonnementen kunnen wel worden “bevroren”, wanneer uw ziekte/blessure langer dan 6 weken duurt. Dit voor de maximale duur van 9 maanden. Het kan enkel op basis van een verklaring van de (huis)arts of fysiotherapeut. Het resterend aantal lesweken van uw jaarabonnement houdt u tegoed. Deze zijn immers op voorhand al betaald. Uw vaste  lesplaats komt echter wel te vervallen! Na maximaal 9 maanden bekijken we samen of u in staat bent om weer te starten bij VELUWE FIT. Is dit niet mogelijk dan schrijven wij u uit met de reguliere opzegtermijn van 1 maand. Uw lestegoed komt dan te vervallen. Wanneer u zichzelf na uw ziekte/ blessure (of zwangerschap) weer aanmeldt bent u weer van harte welkom! U betaalt geen inschrijfkosten.
 4. Wanneer u zwanger bent kunt u, onder begeleiding van ons, nog lang door sporten. Wenst u toch uw deelname aan VELUWE FIT lessen te beëindigen dan dient u uw abonnement stop te zetten of te pauzeren. U kunt wel lid blijven. (zie artikel 3)
 5. Wanneer u, of de persoon die u wettelijk vertegenwoordigt, komt te overlijden vervallen alle contractuele verplichtingen. Op voorwaarde van het feit dat VELUWE FIT op de hoogte wordt gesteld.
 6. Een stopzetting (of ‘bevriezing‘) van een abonnement geldt nooit met terugwerkende kracht. En kan alleen door het overleggen van een diagnose of doktersattest.
 7. Restitutie van lesgelden is niet mogelijk.

 

ARTIKEL 9: KLACHTEN

 1. In geval van klachten met betrekking tot VELUWE FIT dient de deelnemer zich in eerste instantie altijd te wenden tot VELUWE FIT.
 2. De deelnemer wordt geacht bij inschrijving op de hoogte te zijn van deze Algemene Voorwaarden en hiernaar te handelen. De deelnemer tekent hier ook voor via de app van Virtuagym .

ARTIKEL 10: HUISREGELS

Net zoals thuis hebben we een paar afspraken om het voor iedereen leuk te houden. Geen rare regels maar neem ze voor de zekerheid maar wel even door.

 • We hebben respect voor elkaar. Aanmoedigen helpt, schelden en vloeken niet.
 • We zijn een sportclub en streven naar een gezonde levensstijl, roken en/of drinken kort voor, tijdens of vlak na de training horen hier niet bij.
 • We luisteren naar instructies van de trainer om zo veel mogelijk uit de training te halen.
 • Kleding met aanstootgevende teksten of uitdagende kleding laten we thuis.
 • We zorgen wel voor kleding aangepast op het weertype. Onder de 8 graden dragen we sokken tot over de enkels en bij schemer of donker dragen we een reflectiehesje
 • De trainer heeft een mobiele telefoon bij zich voor noodgevallen. Die telefoon van de deelnemers blijft veilig thuis tenzij je echt bereikbaar moet zijn. De trainer kan alleen sleutels bewaren. Indien je toch een telefoon mee neemt dien je die zelf bij je te dragen.
 • Blessures melden we vooraf aan de trainer.
 • Met sieraden kan je anderen en jezelf pijn doen of kunnen ze beschadigen. Laat ze maar thuis
 • Het gebruik van doping is verboden. Bij vermoeden van doping volgens de WADA dopingslijst wordt de deelnemer geschorst.

ARTIKEL 11: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met VELUWE FIT aangegaan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst tussen deelnemer en VELUWE FIT zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar VELUWE FIT is gevestigd.

ARTIKEL 12: PRIVACY

 1. Veluwe Fit heeft een aparte pagina met een hoe we met je privacy omgaan en maakt deel uit van de algemene voorwaarden.

ARTIKEL 13: TOT SLOT

 1. Door inschrijving verklaart de deelnemer de inschrijf- en betalingsvoorwaarden en het bepaalde in deze algemene voorwaarden en de huisregels van VELUWE FIT te accepteren.
 2. Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen VELUWE FIT en de deelnemer.
 3. Deze versie van de algemene voorwaarden vervangt alle eventueel voorgaande.
 4. Indien vast komt te staan dat op enige bepaling van de algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling, wat inhoud en strekking betreft, een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe. De al dan niet ongeldigheid van een (specifieke) bepaling laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.